Leo Neels: ‘Onze farmaceutische bedrijven behoren tot de wereldtop’

Dossier Gezondheid en Geneesmiddelen

Leo Neels, pharma.be

pharma.be werd in 1966 opgericht en heeft als doel de belangen van de geneesmiddelenindustrie in België te behartigen. De orga­nisatie groepeert een 150-tal ondernemingen met een vestiging in België. De organisatie streeft, in haar overleg met de overheid en met de andere partijen in de gezondheidszorg naar een gunstig ondernemersklimaat voor de farmaceutische industrie waarin volop ruimte is voor onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmid­delen. Bovendien ijvert ze voor een zo snel mogelijke terbeschik­kingstelling van het medicijn aan de patiënt.
Een gesprek met alge­meen directeur Leo Neels.

Antwerpen Manager:
Kan u kort de historiek van pharma.be schetsen?

Leo Neels: “pharma.be werd zo’n 42 jaar geleden opgericht binnen de federatie van de chemische nijverheid. Vandaag tellen we een 25-tal werknemers, bestaande uit apothekers, artsen, juristen en economisten. Onze focus is gericht op ‘het geneesmiddel’, van in de researchfase tot en met de prijs- en terugbetalingsvoorwaarden. pharma.be telt om en bij de 150 leden uit de farmaceutische R&D-sector, zowel ‘grote jongens’, zoals Pfizer, Janssen, UCB, GSK of Solvay, als KMO’s.”

Antwerpen Manager: Hoe zou u de activiteiten van pharma.be omschrijven?
Leo Neels
:  “Behalve op het geneesmiddel zelf focussen wij ons ook op de volledige waardeketen van de farmaceutische bedrijven en op innovatie. Verder is het onze taak om onze expertise inzake geneesmiddelenbeleid up-to-date te houden en onze kennis te delen met de federale overheid, waar we inmiddels een goede partnershiprelatie mee hebben opgebouwd. De deontologische dialoog gebeurt dan weer via Mdeon.”

Antwerpen Manager:  Hoe belangrijk is de farmaceutische nijverheid voor België?
Leo Neels
: “Wij vormen een zeer belangrijke sector voor de Belgische economie. Onze farmaceutische bedrijven behoren tot de Europese top! Denk maar aan bedrijven als Janssen, Gsk, UCB… In 2008 maakte de overheid een budget vrij van 3,5 miljard euro voor geneesmiddelen in de ziekteverzekering. Verder zorgt de farmaceutische nijverheid voor een tewerkstelling van ongeveer 29.000 werknemers en dat aantal blijft toenemen. Dat zegt voldoende.”

Zeer transparante prijs

Antwerpen Manager: De federale overheid kampt met een stijgende behoefte aan gezondheidszorg en met een tekort aan financiële middelen. Hoe tracht pharma.be hier een oplossing voor te bieden?
Leo Neels
: “Dat is inderdaad een toenemende paradox. Door de snelle evolutie en innovatie van onze geneesmiddelen stijgen de levensverwachtingen. Mensen leven langer, waardoor ook de kosten toenemen. Wat vaak vergeten wordt, is dat zaken zoals absenteïsme ook een enorme kost met zich meebrengen, maar daar bestaat geen ‘transparantie’ in. Een geneesmiddel daarentegen heeft een zeer transparante prijs, waardoor onze industrie vaak geviseerd wordt. Om een lang verhaal kort te maken: deze budgetten inzake geneesmiddelen zijn in evenwicht, mede dankzij onze expertise!”

Antwerpen Manager:  Wat doet de federale overheid dan ten gunste van de farmaceutische nijverheid?
Leo Neels:  “De federale overheid heeft sinds 2005 maatregelen getroffen om belangrijke ‘researchers’ naar België te halen en om nieuwe Belgische octrooien te scheppen. Ook regionale regeringen zijn hierin gevolgd, elk met hun eigen bevoegdheden. Daarnaast zien we ook een trend van dalende omzetheffingen. Dit alles om de farmaceutische nijverheid in ons land te houden en investeringen weer interessanter te maken.”

“De farmaceutische nijverheid zorgt voor een tewerkstelling van ongeveer 29.000 werknemers en dat aantal blijft toenemen.”

Antwerpen Manager:  Waar ligt nu nog de grote uitdaging voor de farmaceutische nijverheid en pharma.be?
Leo Neels:  “De uitdagingen van pharma.be zijn uiteenlopend. Enerzijds is er de R&D-uitdaging: we zien nu een dalende trend tot slechts zeven molecule­ontdekkingen per jaar. Daarbovenop komt dan nog dat de eisen (FDA/ MEA) almaar toenemen en er steeds minder innovatieve geneesmiddelen worden goedgekeurd. Vervolgens kennen we ook een marktuitdaging: al­les wat betreft prijs en terugbetalingen, de betaalbaarheid zeg maar. Door de kostenstijging wordt het moeilijker om dit alles te blijven financieren. Verder hebben we ook te maken met een investeringsuitdaging, want het blijkt steeds moeilijker om investeerders aan te trekken. Het risico voor beleggers is groter geworden en de winsten en intrinsieke waarden van de aandelen dalen. En tot slot wacht er ons ook nog een maatschappelijke uitdaging. Geneesmiddelen kosten geld. Mensen denken al vlug dat farmaceutische bedrijven hun zakken vullen op de kap van de volksgezondheid. Meestal kennen ze het volledige verhaal niet.”

Mdeon

Deontologisch platform werkt als zelfregulerend instrument

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform dat werd opgericht door de verenigingen van artsen, apothekers, de farmaceutische industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen. Doel is om een modern, doorzichtig en doeltreffend zelfreguleringsinstrument voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vast te leggen.

Wat is de doelstelling van Mdeon?
De organisatie vormt een gemeenschappelijk deontologisch platform om misbruiken tegen te gaan inzake ‘sponsoring’ van industrie bij het medische korps (wettelijke sponsoring). Mdeon is als enige instantie door de overheid erkend om de visumprocedure te verzekeren en visums te verlenen. Het platform krijgt iedere dag zo’n 22 aanvragen inzake ‘ontwerpsponsoringen’. Bedrijven betalen voor een visumaanvraag een bijdrage van zo’n 120 euro.

Zowel de industrie als het medische korps zijn vragende partij om bepaalde wanpraktijken, zoals snoepreisjes, te bannen. Een permanente medische vorming is uiteraard noodzakelijk, maar dan wel binnen de wettelijke grenzen.

Waarom is dit nodig?
Zowel de industrie als het medische korps zijn vragende partij om bepaal­de wanpraktijken, zoals snoepreisjes, te bannen. Een permanente medische vorming is uiteraard noodzakelijk, maar dan wel binnen de wettelijke grenzen. In 2007 heeft Mdeon om en bij de 5.300 visumaanvragen ontvangen, waarvan er 83% werden goedgekeurd. Een belangrijk begrip hierin is ‘autoregulatie’. Alle betrokken partijen willen misbruiken vermijden. Zowel het medische korps als de bedrijven dragen hier verantwoordelijkheid voor.

Wat zijn de voorwaarden voor een goedkeuring van een visumaanvraag?
Het moet gaan over een uitsluitend wetenschappelijke manifestatie. De ‘gastvrijheid’ moet beperkt worden tot het wetenschappelijke en moet van beperkte duur zijn. Eventuele partners moeten zelf instaan voor hun kosten. Het buitenland is slechts toegelaten indien het gaat om een internationaal congres of indien ter plaatse een relevante infrastructuur of expertise bestaat. Een aanvraag dient ook ten laatste 15 werkdagen voor de manifestatie te gebeuren.

Info: www.mdeon.be.

Health, Science & Technology group ondersteunt innovatieve farmaceutische industrie

Op 29 januari 2007 maakten vier belangrijke bedrijven, GlaxoSmithKline, Janssen, Pfizer en UCB bekend dat zij een feitelijke vereniging hadden opgericht, die onderzoek & ontwikkeling, samen met de farmaceutische productie- en exportactiviteiten in België wil vrijwaren en stimuleren. Met deze vereniging, de Health, Science & Technology group, willen zij de positie van België als investeringsland voor de farmaceutische industrie verder versterken. Bovendien willen ze zo helpen om de doelstellingen van de Lissabon-agenda, een investering van 3% van het BBP in O&O, te behalen. Ze willen dit doen door rechtstreeks overleg met de Belgische regering en de verschillende administraties, door een permanente dialoog met de universiteiten en ziekenhuizen en door een nauwe samenwerking met de andere bedrijfsfederaties zoals VBO, Fedichem en Pharma.be, waar zij elk ook in vertegenwoordigd blijven. Op basis van het opgestelde memorandum hebben de vier bedrijven zich nu verenigd om een dialoog te kunnen aangaan in het overlegplatform dat door de regering werd opgezet.