Businesstip: hoe u ontslag om dringende reden best aanpakt

Neem uw tijd en zorg voor bewijzen

Een ontslag om dringende reden is nooit aangenaam, voor geen enkele partij. Toch kunt u zich als werkgever in een situatie bevinden dat er geen alternatief is. En zelfs dan moet u uiterst voorzichtig te werk gaan om lange procedures met eventueel negatief gevolg te vermijden. Bianca Picerno is advocate bij de associatie Geyskens, Vandeurzen en Vennoten. Zij geeft enkele tips die u niet uit het oog mag verliezen.

Bianca Picerno.
Bianca Picerno.

Tip 1: Verzamel bewijzen en getuigenissen
“Bij een ontslag om dringende reden draagt u als werkgever de bewijslast. Zorg dus voor voldoende bewijzen en eventueel voor betrouwbare getuigenissen, niet alleen ter bewijs van de zwaarwichtige feiten, maar ook ter bewijs van het moment van kennisname van de feiten ”

Tip 2: Respecteer de dubbele driedagentermijn
“Wanneer u voldoende zekerheid heeft verkregen van de zwaarwichtige feiten, heeft u drie werkdagen de tijd om uw werknemer te ontslaan om dringende reden. Op dat moment start een tweede termijn van drie werkdagen waarbinnen de reden(en) van het ontslag moeten worden meegedeeld.”

Tip 3: Verstuur correct
“De kennisgeving van de dringende reden gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte aan de betrokken werknemer. De handtekening van de tegenpartij op het duplicaat geldt enkel als ontvangstbewijs. Dit betekent niet dat hij akkoord gaat met de inhoud van de brief. Wanneer men de brief ondertekent onder de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ heeft men volgens sommigen wel zijn akkoord betuigd met het ontslag om dringende reden.”

Tip 4: Omschrijf de reden nauwkeurig
“Omschrijf de reden van het ontslag zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk. Omschrijf de feiten met vermelding van plaats, datum en uur. Voeg een dubbel van een eventueel proces verbaal of een ander belastend bewijs toe. Op die manier weet een werknemer meteen welke feiten hem ten laste worden gelegd en kan de rechter desgevallend beoordelen of de feiten zwaarwichtig genoeg zijn voor een ontslag om dringende reden, en of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als die van de oorspronkelijke betekening.”

Tip 5: Neem uw tijd
“Overhaaste beslissingen zijn nooit goed en zeker niet in geval van een ontslag om een dringende reden. Neem daarom uw tijd om met mensen te praten om zo de juiste toedracht te kennen. Zorg ervoor dat u zekerheid verkrijgt over het feit of de betrokken werknemer de zwaarwichtige feiten heeft gepleegd en ga op zoek naar onweerlegbaar bewijs. Let wel: vanaf het moment dat u voldoende zekerheid heeft verkregen over de feiten, begint de termijn van drie werkdagen te lopen om tot ontslag om dringende reden over te gaan. In plaats van het ontslag en de kennisgeving van de dringende reden binnen de eerste termijn te betekenen in één en dezelfde brief, raad ik ook aan gebruik te maken van de tweede driedagentermijn. Gun uzelf de tijd om de dringende reden(en) nauwkeurig en gefundeerd op papier te zetten. Bij gebreke aan een nauwkeurige omschrijving van de reden tot ontslag zal immers een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn.”

Tip 6: Raadpleeg een specialist
“Wanneer u iemand van uw medewerkers moet confronteren met een ontslag om dringende reden, wilt u deze, gelet op de aard van het ontslag, zo snel mogelijk aan de deur. Om fouten te vermijden en om de zwaarwichtigheid van de feiten te beoordelen, raden we altijd aan om beroep te doen op een sociaal secretariaat of een advocaat, om samen de ontslagprocedure op te starten. Het is een kleine investering die u nadien heel wat problemen kan besparen.”

Info: www.advocatenbureau-gevaco.be

Walter Briers