DPS Verzekeringen – Een verzekeringsmakelaar kies je best als een medewerker

“De verzekeringnemer verwacht veel van de onderschreven polissen, maar neemt nauwelijks de tijd om ze te begrijpen en evalueren,” opent Bert De Paep, zaakvoerder DPS Verzekeringen. “Verzekeren is een ernstige zaak, in het bijzonder voor de kmo, en dat vereist deskundige begeleiding door een vertrouwenspersoon.”

Bert De Paep.

DPS Verzekeringen begon in 1979 als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, die vooral kmo’s en bedrijfsleiders als cliënten heeft. De onafhankelijke verzekeringsmakelaar is een uitgesproken vertrouwenspersoon voor de kmo-bedrijfsleider. “Het moet klikken om tot een goede samenwerking te komen,” benadrukt Bert De Paep. “De keuze van een verzekeringsmakelaar zou als een sollicitatiegesprek met een kandidaat medewerker moeten verlopen!”

De makelaar wordt door de verzekeringnemer aangesteld om samen de risico’s van de onderneming te overlopen, te evalueren, en dan op de verzekeringsmarkt de beste oplossingen tegen de gunstigste voorwaarden te zoeken.

Samenwerking

De makelaar is een consultant op het vlak van risicodekking en een aankoper voor de cliënt van dekkingen in polissen in één persoon. Hij zal het beschikbare verzekeringsaanbod scannen en afstemmen op de noden van de te verzekeren kmo, om vervolgens offertes aan te vragen. Als aankoper onderhandelt de makelaar met de verzekeringsmaatschappij in naam van zijn klant, de kmo. Hij heeft een sterkere onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar wanneer het niet louter om een zoektocht naar de laagste prijs gaat.

“Sommige kmo’s raadplegen meerdere makelaars tegelijkertijd voor het bekomen van de laagste prijs,” licht Bert De Paep toe. “Daarbij gaan ze veelal voorbij aan de geboden risicodekking en bovendien zien de verzekeringsmaatschappijen heel snel welk spel er gespeeld wordt, waardoor de negotiatiemogelijkheden in één klap worden geblokkeerd, en uiteindelijk minder gunstige premies worden bekomen.”

Dat ligt anders wanneer er sprake is van een ernstige samenwerking in volle vertrouwen en alle aspecten van het verzekeren evenwichtig aan bod komen. Met een verzekeringsmakelaar die door de cliënt gemandateerd werd om te onderhandelen, is de kans om de polis af te sluiten voor de verzekeringsmaatschappij reëel en loont het ook de moeite verregaand te negotiëren.

Evenwicht zoeken

Wanneer de prijs van een verzekeringspolis, onder druk van concurrentie omlaag moet, dan heeft dat dikwijls gevolgen voor de gewaarborgde risicodekking. “In zijn rol van consultant zal de makelaar altijd oog hebben voor alle details van de inhoud van een polis en de verzekeringnemer wijzen op mogelijke uitholling van de dekkingen,” licht Bert De Paep toe.

Goed verzekeren vereist een maximaal evenwicht tussen uitgebreide dekkingen, juiste risico omschrijvingen, en gunstige premies.

De vrijstelling die in elke polis is opgenomen, is een ander gevoelig punt. Haast automatisch wordt gekozen voor een kleine vrijstelling, omdat men denkt aan de vrijstelling in de omnium van een auto. Voor een ondernemingsrisico is dit helemaal anders. Wanneer de kans dat een risico zich voordoet gering is, heeft dat echter geen zin en maakt het de polis onnodig duur. Bovendien dient men de draagkracht van de eigen middelen af te zetten tegenover de vrijstelling die men in de polis wil laten opnemen. “Realiteitszin is hier de beste raadgever,” beklemtoont Bert De Paep.

Risicomanagement

Risicomanagement begint bij een grondige analyse van het te verzekeren risico. Hoe vaak kan het te dekken risico zich voordoen? Wat is in dat geval de kostprijs van de schade? Maar men dient zich ook af te vragen welke maatregelen bedrijfsintern kunnen genomen worden om het risico uit te sluiten of toch zeker te verkleinen. Soms kan een investering in preventie de premie van een polis doen dalen, of misschien wel overbodig maken. Ook hier kan de onafhankelijke makelaar een belangrijke rol spelen door het bedrijf en zijn werking grondig te leren kennen.

“Bij het verzekeren wordt ook teveel in enge zin gedacht aan de mogelijke gevolgschade bij een bepaald risico, zonder aandacht te hebben voor de continuïteit van de bedrijfswerking,” argumenteert Bert De Paep. “Wanneer een bedrijf niet operationeel kan blijven, verliest het rendement, misschien zelfs klanten en kan de hele business onderuit gaan. Dat is dus veel erger dan de feitelijke materiële schade die men dan misschien wel heeft verzekerd.”

Voor zover het geen nieuw opstartend bedrijf betreft, is de historiek van de schadegevallen een handig hulpmiddel voor het evalueren van de risicodekkingen.

“Risicomanagement betekent voor DPS Verzekeringen ook het proactief reageren met het bijsturen en evalueren van lopende polissen, om ze waar mogelijk of nodig te herwerken in het belang van de klant en met een optimale verhouding risicodekking/premie als doelstelling,” besluit Bert De Paep.

Praktische gids voor verzekeren

‘Mijn bedrijf goed verzekerd’

Auteurs: Bert De Paep en Geert Dehouck

Uitgegeven bij Lannoo Campus

ISBN: 9789020996685

Verkoopprijs: 24,99 EUR

Vertrouwen van de cliënt, en vertrouwen binnen het team

DPS Verzekeringen, dat is een team van meer dan 10 medewerkers waarvoor vertrouwen centraal staat. Vertrouwen in 2 richtingen: in de relatie met de cliënt, maar ook intern.

“Vertrouwen binnen het team, vertrouwen tussen management en het team, de plaats van het management binnen het team en het vertrouwen van en in de medewerkers, dat zijn de essentiële waarden voor ons bedrijf,” licht Bert De Paep toe. Er wordt een open managementstijl gehanteerd die de creativiteit binnen het team stimuleert. Continuïteit en service bieden naar de klanten is de basis voor het succes van DPS Verzekeringen.

DPS Verzekeringen/De Paep services
Bist 26, 2610 Wilrijk
Tel.: +32 3 829 12 12, Fax: +32 3 830 13 75
info@dpsverzekeringen.be, www.dpsverzekeringen.be