Interview Kurt Geens, Aannemingen Verelst

Kurt Geens
Kurt Geens

“Wij kiezen voor het offensief ”

Dit jaar viert Aannemingen Verelst zijn 30ste verjaardag. “Voor onze onderneming is dit allerminst het sein om tevreden achterover te leunen. Integendeel, meer dan ooit staan er heel wat initiatieven op stapel,” opent managing director Kurt Geens. “Zo bereiden wij drie acquisities voor en willen wij onze internationale activiteiten nog verder uitbreiden. Voorts willen wij als sponsor van de Rode Duivels niet alleen een ruimere bekendheid verwerven, maar ook potentiële medewerkers overtuigen om voor ons te kiezen. Om het in voetbalter­men uit te drukken: voor ons is de aanval de beste verdediging.”

Aannemingen Verelst is voornamelijk actief in het segment van de semi-industriële bouw – met industriële, logistieke en commerciële gebouwen – en in het segment van de woningbouw. “Daarnaast beschikken wij over eigen productiecentra voor staal- en betonbouw,” vult Kurt Geens aan. “Deze beleveren zowel de eigen bouwactiviteiten als der-den. Waarom opdrachtgevers voor Aannemingen Verelst kiezen? Naast onze ruime ervaring en ken­nis van de sector kunnen wij een ruim pakket onder één dak aanbieden. In de beginjaren spitsten wij ons voornamelijk toe op de realisatie van industriële ge­bouwen met stalen constructies. Dat is voor ons nog steeds erg belangrijk, maar wij hebben het aanbod verruimd met betonbouw. Op die manier hebben opdrachtgevers een bredere keuze. We mogen ook niet vergeten dat de staalprijzen de jongste jaren fors zijn gestegen, waardoor betonbouw aantrekkelijker werd voor sommige opdrachtgevers.”

Antwerpen Manager : Wat merkt Aannemingen Verelst van de onzekere economische situatie, met on-der meer de aanslepende kredietcrisis?
Kurt Geens : “Inzake industriebouw zitten wij momenteel nog steeds in een hoogconjunctuur. Maar wij zijn natuurlijk niet blind voor marktsigna­len, 2009 kondigt zich dan ook enigszins onzeker aan. Wij zijn in onderhandeling voor diverse grote projecten, maar de definitieve handtekeningen blij­ven uit. Dat is toch een teken aan de wand. Op het vlak van de woningbouw komen we uit een periode van oververhitting, nu is de markt iets kalmer. Dat heeft wel het voordeel dat we onze klanten sneller kunnen bedienen. De wachttijd van 15 maanden is een flink stuk geslonken.”

“Begin 2009 hopen wij de acquisitie af te ronden met een bouwonderneming uit de regio Gent/Kortrijk, gespecialiseerd in de residentiële bouw.”

Antwerpen Manager : Bouwgronden worden schaars, zowel voor de residentiële als voor de industriële sector. Heeft dat ingrijpende gevolgen voor jullie?
Kurt Geens : “Ook op dit vlak trachten wij zoveel mogelijk zelf het initiatief te nemen. Wat betreft de residen­tiële sector hebben wij steeds ongeveer 150 bouw­gronden in portefeuille waarmee we klanten een voorstel kunnen doen. Voor het verwerven van gronden hebben wij tien ‘grondshoppers’ in dienst en maken wij gebruik van ons netwerk met make­laars. In 2009 willen wij ook voor de industriebouw gronden aanbieden. Eenvoudig zal dat niet zijn, want de schaarste is groot. Creativiteit is hierbij geboden via het aanbieden van kleinere percelen of het valoriseren van ‘brownfields’. We willen ons ook niet beperken tot de Vlaamse markt, want over de taalgrens – onder meer in Henegouwen en Luik – liggen zeker nog opportuniteiten.”

“Internationalisatie was voor ons zowel een opportuniteit als een must om verder te groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op tijd de sprong hebben gemaakt.”

Internationalisatie

Antwerpen Manager : Wat doen jullie om een mindere vraag te counteren?
Kurt Geens : “Wij kiezen volop de kaart van de internatio­nalisatie. Zo zijn we sinds 2003 actief in Tsjechië en sinds 2006 in Nederland. Tsjechië, en in zijn kiel­zog nog heel wat andere Oost-Europese landen, is in volle expansie. In een snel tempo worden er nieuwe loodsen en magazijnen opgetrokken en dit voor zowat alle sectoren. Ook in Nederland doen we goede zaken. Via onze vestiging in Rijsel zijn we bovendien actief in Frankrijk, maar de activi­teiten draaien er eerlijk gezegd op een lager pitje. Internationalisatie was voor ons zowel een oppor­tuniteit als een must om verder te groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op tijd de internationale sprong hebben gemaakt.”

Antwerpen Manager : Hoe opereert Aannemingen Verelst concreet in Tsjechië?
Kurt Geens : “Vooraleer wij daar onze activiteiten startten, hebben wij een groep van Tsjechen laten kennis­maken met ons bedrijf. We hebben ze overtuigd dat ze niet te maken hebben met een ‘lege doos’, maar met een ambitieuze onderneming. Nu ope­reren wij er – wat de ‘engineering’ betreft – met een gemengde ploeg Tsjechen en Belgen. Voor de arbeiders doen we zowel een beroep op eigen als op lokale mensen. Dat we met eigen mensen wer­ken, is misschien verwonderlijk, maar uiteindelijk maakt de loonkost in de industriebouw ‘slechts’ 7% van het totale kostenplaatje uit. Om die reden vinden wij het belangrijk dat wij nog zoveel moge­lijk met onze eigen, ervaren mensen werken.”

Knelpuntberoepen

Antwerpen Manager : Net als veel andere bouwondernemin­gen wordt ook Aannemingen Verelst gecon­fronteerd met het fenomeen van knelpunt­beroepen. Op welke manier trachten jullie nieuwe medewerkers aan te werven?
Kurt Geens : “Wij proberen dat op diverse manieren. In de eerste plaats zijn wij zeer actief met het ‘bewer­ken’ van scholen via job- en infodagen, werfbezoe­ken, enzovoort. Daarnaast trachten wij ons met de ‘Open bedrijvendag’ te profileren. In een Jobtent kunnen geïnteresseerden alle vacatures in de on­derneming bekijken. En tot slot is er de mond-tot­mondreclame. Die werkt nog altijd het beste.”

Antwerpen Manager : Nieuwe mensen aantrekken is één zaak, maar hoe wordt de ervaring en de kennis in het bedrijf doorgegeven?
Kurt Geens : “Wij hebben hiervoor een senior/junior pro­jectmanagement ontwikkeld. Het komt er op neer dat nieuwe medewerkers – en dit in alle afdelin­gen – worden begeleid door een ervaren collega. Bouwen is de laatste jaren uitgegroeid tot een der­gelijk complex gebeuren, dat het onverantwoord is om nieuwe medewerkers zo maar voor de leeu­wen te gooien. Vandaar dat wij jonge medewer­kers de kans geven om te groeien en de materie in de vingers te krijgen.”

Antwerpen Manager : In hoeverre vormt het tekort aan me­dewerkers een rem op de verdere groei van de onderneming?
Kurt Geens : “Momenteel roeien wij met de middelen die we hebben. Iedereen zet zich volledig in en daar­door kunnen wij onze engagementen nakomen. Om verder te groeien – en om het personeelste­kort op te vangen – richten wij ons op acquisities. Binnenkort wordt de acquisitie afgerond van één onderneming in de industriebouw en één in de algemene bouw. En begin 2009 hopen wij de ac­quisitie af te ronden met een bouwonderneming uit de regio Gent/Kortrijk, gespecialiseerd in de residentiële bouw.”

Sponsor Rode Duivels

Antwerpen Manager : Aannemingen Verelst is sinds midden 2007 sponsor van de Rode Duivels. Wat wensen jullie hiermee te bereiken?

Kurt Geens : “Toegegeven, de resultaten van de Rode Duivels waren de afgelopen jaren niet gewel­dig. Toch zijn wij in zee gestapt met de Belgische Voetbalbond. Wij waren op zoek naar mogelijkhe­den om onze bekendheid internationaal te vergro­ten. Verschillende scenario’s – waaronder sponso­ring van veldrijders – passeerden de revue, maar uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de Rode Duivels nog steeds de meeste aandacht trek-ken. Sinds ons sponsorschap merken we een grote return, zowel van buitenaf als intern. We hebben al enkele nieuwe medewerkers aangetrokken die expliciet verwezen naar onze marketingcampagne met de Rode Duivels. De interland België – Spanje zal worden bijgewoond door onze 800 medewer­kers – gehuld in de Verelst-outfit – samen met hun familie. Dergelijke initiatieven creëren een band die het groepsgevoel alleen maar ten goede komt.”

Bert Verbeke
(Foto’s: Pieter-Jan Vanstockstraeten)