Uw onderneming, uw vermogen en de goede zorgen van KBC

Liquidatiebelasting stijgt vanaf 1 oktober 2014 naar 25 %

Op 1 juli 2013 werd de Programmawet gepubliceerd die de liquidatiebelasting vanaf 1 oktober 2014 doet stijgen van 10 % naar 25 %. Door vennootschappen de mogelijkheid te geven hun bestaande belaste reserves uit te keren aan 10 % roerende voorheffing, kunnen aandeelhouders gedeeltelijk aan deze tariefverhoging ontsnappen. De Programmawet voert ook opnieuw een verlaagd tarief roerende voorheffing in voor dividenden van kmo-vennootschappen, mits wordt voldaan aan verschillende voorwaarden. Beide maatregelen worden hieronder kort besproken.

ManBureau8_lowIncorporatie reserves in kapitaal (‘interne vereffening’)
Vanaf 1 oktober 2014 stijgt het tarief van de roerende voorheffing op de reserves die bij de vereffening van een vennootschap worden uitgekeerd (liquidatieboni) van 10 % tot 25 %. Als u uw vennootschap niet vóór 1 oktober 2014 kan of wil vereffenen, bestaat de mogelijkheid om gedeeltelijk aan die tariefverhoging te ontsnappen. Dit kan door uw bestaande belaste reserves te incorporeren in het maatschappelijke kapitaal van uw vennootschap. In dat geval moet u 10 % roerende voorheffing betalen bij de incorporatie van deze reserves in het kapitaal, maar na vier of acht jaar kan dat kapitaal belastingvrij worden uitgekeerd.

Opgelet: alleen de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering werden goedgekeurd, komen in aanmerking. Bovendien moet deze incorporatie  gebeuren tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014. Voor veel vennootschappen betekent dit dat zij nog in 2013 de nodige stappen moeten ondernemen.

Verlaagd tarief roerende voorheffing voor kmo’s
Onder bepaalde voorwaarden, zullen kmo’s opnieuw dividenden kunnen uitkeren,  onderworpen aan slechts 15 % in plaats van 25 % roerende voorheffing. Het verlaagde tarief is van toepassing voor dividenden die voortkomen uit niet-preferente aandelen die:
• uitgegeven worden vanaf 1 juli 2013 door een kmo (naar aanleiding van kapitaalverhoging of oprichting);
• op naam zijn;
• volledig volstort zijn;
• inbrengen in geld vertegenwoordigen en
• ononderbroken in volle eigendom in bezit blijven van aandeelhouder die instond voor de inbreng in geld.

We merken op dat er verscheidene specifieke antimisbruikbepalingen van toepassing zijn om te vermijden dat (de bedoeling van) één van deze voorwaarden zou worden omzeild.
Het verlaagde tarief is eveneens uitgesloten voor de kapitaalverhogingen die naar aanleiding van de ‘interne vereffening’ worden doorgevoerd.
We raden u aan om grondig te bekijken in welke mate bovenstaande maatregelen voor u interessant kunnen zijn en welke stappen u best onderneemt.

Voor meer informatie kunt u terecht in een lokaal KBC-bankkantoor, in een van de 20 privatebankingkantoren of in het Wealth Office.

Bij KBC slaan uw kmo-relatiebeheerder en uw private banker een brug tussen de belangen van uw bedrijfs- en uw privévermogen.

logo KBC_B-V_N_U_cmyk logo KBC Private Banking_rgb_lowwww.kbc.bewww.kbcprivatebanking.be