André Peeters: Toekomstgerichte ingenieursbureaus moeten inspelen op nieuwe behoeften

Ingenieurbureaus die in de toekomst een rol van betekenis willen spelen, staan momenteel voor enkele belangrijke uitdagingen. Zowel op het vlak van verkeer, energie, gebouwen als milieu moeten hun oplossingen vooruitstrevend zijn om nog te kunnen meedingen naar interessante projecten. Als één van de grootste onafhankelijke studie- en ontwerpbureaus in Vlaanderen (bijna 100 medewerkers) is Libost-Groep uit Hasselt uitstekend geplaatst om de behoeften en trends in de sector te detecteren. Limburg Manager had hierover een boeiend gesprek met gedelegeerd bestuurder André Peeters.

Verkeer vindt zijn weg…

André Peeters: “Libost-Groep is druk in de weer om in drie Vlaamse provincies zowat 50 gevaarlijke punten en wegvakken per jaar weg te werken.”“Het beheersen van de sterk toenemende mobiliteit is zonder twijfel één van de voornaamste uitdagingen die we moeten aangaan,” steekt André Peeters van wal. “Het wordt steeds moeilijker om verkeerstechnische en ruimtelijke oplossingen te vinden die bevredigend zijn voor alle betrokken partijen, zoals automobilisten, zwakke weggebruikers, openbaar vervoer, handelaars of buurtbewoners. Van studiebureaus wordt dus verwacht dat ze met ingenieuze oplossingen voor de dag komen. Vanuit dat  oogpunt hebben wij bij Libost-Groep een dynamische en multidisciplinaire ‘verkeerscel’ uitgebouwd, die onder meer zeer nauwkeurige simulaties van toekomstige verkeerssituaties maakt, die onder andere worden gebruikt in zogenaamde ‘streefbeeldstudies’. Op basis daarvan weten we bijvoorbeeld of een bepaalde rotonde de verkeersstroom zal aankunnen, of worden conflictvrije lichtenregelingen ontworpen, met bovendien prioriteitsregelingen voor het openbaar vervoer.” Een andere voorname uitdaging in het mobiliteitsdossier is het wegwerken van de zogenaamde ‘zwarte punten’ of situaties waar een verhoogd risico op ongevallen bestaat. “Verkeersveiligheid is pas recent in alle beleidsdocumenten een absolute prioriteit geworden. En terecht. Als gespecialiseerd bureau stellen wij graag onze kennis hiervoor ter beschikking. Zo is Libost- Groep, binnen de tijdelijke vereniging L.A.D., druk in de weer om in drie Vlaamse provincies zowat 50 gevaarlijke punten en wegvakken per jaar weg te werken.”

Energie schept werk

Doortocht Kermt: integrale studie.Een tweede tendens die de toekomst van vele ingenieursbureaus zal bepalen, is de verhoogde aandacht voor energiebesparing. Maatregelen als de akkoorden van Kyoto (terugdringen van het broeikaseffect) en de verstrengde Europese regelgeving, in combinatie met de stijgende energieprijzen, maken van energiebesparing momenteel een ‘hot item’. “Inderdaad,” beaamt André Peeters, “zo legt de zogenaamde EPBnorm  (Energie Prestatieregelgeving Binnenklimaat) voor alle gebouwen strenge voorschriften op naar isolatie, energiezuinige verwarming, enzovoort. Het is dan de taak van de ingenieurs om te zorgen dat alle installaties en materialen in overeenstemming zijn met de nieuwe EPB-norm, en dit vanaf de conceptfase tot de definitieve oplevering. Libost-Groep heeft hiervoor enkele echte specialisten in dienst, die als technische partner van de architect fungeren voor woning-, utiliteits- en industriebouw, alsook voor het uitvoeren van energieaudits.”

Huis in beeld

Waterzuivering Houthalen-Oost: integrale studie.

Een andere toekomstgerichte discipline is de digitale inventarisatie van de nutsleidingen via GISVlaanderen. “Momenteel is men in heel ons landsgedeelte druk in de weer om grootschalige basiskaarten, kortweg GRB-kaarten, aan te maken,” aldus André Peeters. “Dit zijn gedetailleerde plannen die gemaakt worden op basis van luchtfoto’s. Je kunt er alle leidingen in de ondergrond nauwkeurig op aanduiden, zodat rampen zoals in Gellingen vermeden kunnen worden. Maar de toepassingen zijn veel ruimer, want ook individuele huizen worden er op aangegeven. Door deze grafische informatie te linken met gegevensdatabanken, bekomt men een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Zo kunnen  de bevoegde instanties bijvoorbeeld op een bepaald huis klikken om de eigenaar of het kadastraal inkomen te kennen. Libost-Groep is één van de weinige studiebureaus die de aanmaak van dergelijke GRB-kaarten voor zijn rekening neemt. Een tiental steden en gemeenten, waaronder Hasselt, Maaseik, Maasmechelen, Brasschaat en Ieper, hebben we op die manier al geheel of gedeeltelijk in kaart gebracht.”

Toename PPS-formules

“De formule van PPS (publiek-private samenwerking tussen privé-investeerders en overheid) wordt alsmaar couranter toegepast,” stelt de gedelegeerd bestuurder van Libost-Groep vast. “Om de kosten te drukken of te ‘debudgetteren’ zoeken de overheidsdiensten steeds vaker naar partners of bouwteams die liefst alle competenties in huis hebben en bovendien bereid zijn om ook de financiële risico’s mee te dragen. Op die manier slagen ze erin om, ondanks de gekrompen budgetten, toch projecten van enige omvang in hun gewest, stad of gemeente te realiseren. Studie- en ontwerpbureaus zijn dus verplicht om multidisciplinair te werken als ze aan deze PPS-formules willen deelnemen. Libost-Groep heeft hier dan ook bewust voor gekozen en is als ontwerper betrokken in een aantal uitdagende PPS-projecten, zoals de bibliotheek in Diepenbeek of het Oosterweelproject in Antwerpen. Libost-Groep treedt ook op als adviseur van de bouwheer voor het opzetten van een ‘PPS-constructie’.”

Ethias Arena Hasselt: studie technieken en veiligheidscoördinatie.

Milieu met stip

Als laatste grote hoofdstuk staat André Peeters even stil bij de milieusector. “We constateren al heel lang dat er op het vlak van milieu nog veel werk aan de winkel is. Libost-Groep kan deze uitdaging aan door inzet van gespecialiseerde teams voor water, bodem en lucht. Zo zijn we bijvoorbeeld al 20 jaar actief in waterzuivering en 10 jaar in bodemsanering. Ook voor het wegwerken van ‘brownfields’ (verontreinigde industriële sites) hebben we de nodige expertise in huis .” “Kortom,” besluit André Peeters, “de ingenieurs van de toekomst moeten zich aanpassen aan de steeds evoluerende noden van de maatschappij, en dit zowel op maatschappelijk als op technisch vlak. Zij moeten multidisciplinair, dynamisch, vernieuwend en klantvriendelijk zijn.” Als dat geen uitdaging is…
Info: www.libost.be.

K.M.