Economische activiteiten verankeren door industriegronden te ontwikkelen

LRM-voorzitter Erik Monard geeft communicatie prioriteit

Eind maart werd Erik Monard – enigszins tot zijn eigen verbazing – voorzitter van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Twee maanden later zijn er onder zijn voorzitterschap door het directiecomité van LRM al heel wat beslissingen genomen.  “We zijn in het water gesprongen en moeten nu zwemmen,” zegt hij. “Het is onze taak als directiecomité om een brug te slaan tot de naam van de nieuwe algemeen directeur bekend is. We willen de dynamiek waar mogelijk bevorderen.”

LRM-voorzitter Erik Monard geeft communicatie prioriteit

Limburg Manager: Op 23 maart werd u voorzitter van LRM. Waarom bent u voor die functie gevraagd?
Erik Monard: “Dat zou je aan minister Dirk Van Mechelen moeten vragen. Mijn ervaring in het vennootschapsrecht heeft terzake ongetwijfeld een rol gespeeld. Dit heeft minister Van Mechelen ook op TV Limburg verklaard. In dit verband is er ook de toegenomen aandacht voor corporate governance, een evolutie die moet bekeken worden tegen de achtergrond van KS- en andere crisissen.”

Limburg Manager: Hoe heeft u de functie van bestuursvoorzitter in die eerste maanden ingevuld?
Erik Monard: “Er is onmiddellijk een statutenwijziging doorgevoerd, waarbij de operationele en de nietoperationele activiteiten strikt van elkaar gescheiden werden. Het operationele gedeelte is de verantwoordelijkheid van een managementscomité, dat door een algemeen directeur zal voorgezeten worden. Op nietoperationeel niveau is er de raad van bestuur, waarvan ik voorzitter ben. Op meer dagelijkse basis is de raad van bestuur vertegenwoordigd door het directiecomité, samengesteld door de heren Hugo Leroi en Jean-Claude Van Rode als ondervoorzitters en ikzelf als voorzitter. Vroeger vielen de verantwoordelijkheden van gedelegeerd  bestuurder samen met deze van voorzitter van de raad van bestuur. Dat is nu veranderd.”

Limburg Manager: Welke onderwerpen staan hoog op uw agenda?
Erik Monard, voorzitter van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM): “Ik zal er op toezien dat de politiek niet tussenbeide komt bij de aanstelling van de algemeen directeur.”Erik Monard: “Wij willen absolute prioriteit geven aan communicatie. Zowel extern als intern mag en dient men te weten wat er gebeurt binnen LRM. We hebben al beslist om een communicatiemanager in dienst te nemen. Die zal niet alleen de communicatie van de LRM zelf verzorgen, maar er ook zijn voor de 55 bedrijven waar we een participatie in bezitten. Op het vlak van prospectie zal er ook één en ander  veranderen. Die prospectie gebeurt momenteel door de investeringsmanagers, die door de markt worden aangesproken. We willen meer projecten aantrekken door contacten met banken, bedrijfsrevisoren en werkgeversorganisaties. Onze communicatiemanager moet als dusdanig door iedereen gekend zijn. Om het nog wat krachtiger uit te drukken: hij of zij moet aan LRM een commercieel gezicht geven.”

Gronden kopen

Limburg Manager: En wat met jullie activiteiten?
Erik Monard: “Die willen we ook opdrijven. Het is de bedoeling om te komen tot een betekenisvolle stijging van de bedrijfsparticipaties. Daarom hebben we besloten om het investeringsteam met vier mensen te versterken. We gaan dus een actiever beleid voeren. Op dat beleid zullen we bovendien om de twee jaar geëvalueerd worden. Een andere pijler blijft de projectontwikkeling. Industriegrond is de motor van de economische verankering. De LRM beschikt momenteel over 500 ha industrieterreinen en we zijn van plan om nog gronden bij te kopen. U mag gerust zijn: er is geen sprake van een vereffeningscenario.”

Limburg Manager: LRM wil dus in een hogere versnelling draaien?
Erik Monard: “Inderdaad. We zijn zeker niet van plan om een uitdoofbeleid te voeren. De raad van bestuur ambieert een rol als economische voortrekker in deze provincie, waarbij we beschikken over een spaarpot met 140 miljoen euro overheidsgeld, onafhankelijk van Lisom. Volgens de prognoses zal 60% hiervan ter beschikking zijn voor projectontwikkeling. Grond, in het bijzonder industriegrond, vormt een prioriteit. Door industrieterreinen te ontwikkelen, kan LRM bijdragen tot een verankering van economische activiteiten en tewerkstelling in Limburg.”

“Het mandaat van de bestuurders was wettelijk ten einde. Met ‘koppen rollen’ heeft dat verder niets te maken.”

Limburg Manager: Heeft u overleg gepleegd met uw voorganger André Vautmans?
Erik Monard: “Natuurlijk, ik heb het volste respect voor wat hij gerealiseerd heeft. Hij heeft een aantal specifieke investeringsproducten voor KMO’s en zelfs starters gecreëerd. Daarnaast erven we van hem een aantal mooie dossiers. U wilt een voorbeeld? Wel, kijk dan maar even naar Cegeka.”

Politiek wespennest

Limburg Manager: De LRM wordt geregeld omschreven als een politiek wespennest. Schrikt u dat af? Hebt u daar al iets van gemerkt?
Erik Monard: “Aangezien we werken met overheidsgeld, zou het hypocriet zijn om te geloven dat alles zich buiten het politieke gebeuren kan afspelen. Anderzijds heb ik er bij de aanvaarding van mijn mandaat op gestaan dat ik nadrukkelijk als politiek onafhankelijk genoteerd zou blijven. Na overleg in de Vlaamse regering is dat aanvaard, waarbij ik kon rekenen op de steun van zowel minister Dirk Van Mechelen als van CD&V voorzitter Jo Van Deurzen en gouverneur Steve Stevaert. Ik zal er dan ook op toezien dat de politiek niet tussenbeide komt bij de aanstelling van de algemeen directeur. Elke poging tot politieke tussenkomst zal mij meteen door rekruteringsbureau De Witte & Morel gerapporteerd worden.”

Limburg Manager: Ook op dat vlak wilt u een nieuwe wind laten waaien?
Erik Monard: “Bij het nemen van beslissingen zullen we ons uitsluitend moeten laten leiden door de belangen van LRM en door de doelstellingen van de bedrijven waar we in participeren. Als het van mij afhangt, zullen er geen pleziertjes gebeuren aan Piet, Jan en Pol. Het komt ons toe om principieel streng te zijn.”

Limburg Manager: De onterechte fraudebeschuldigingen tegen onder meer voormalig topman Roland Aerden hebben heel wat stof doen opwaaien. Het lijkt erop dat dit uiteindelijk toch in de aanstelling van een volledig nieuwe top resulteerde en dat de vergoedingen van de nieuwe bestuurders werden verminderd. Werden er in het verleden te hoge vergoedingen betaald?
Erik Monard: “Wat is te veel? De situatie was helemaal anders. Roland Aerden had een opdracht voor zowel LRM als voor Lisom, terwijl mijn opdracht alleen op LRM betrekking heeft. Overigens ben ik van mening dat men te gul is omgesprongen met uitdrukkingen als ‘koppen rollen’. Het mandaat  van de bestuurders was wettelijk ten einde. Maak maar de vergelijking met de topbenoemingen in de magistratuur. Ook die zijn tijdelijk geworden! Ik ben overigens 100% voorstander van tijdelijke, kortlopende benoemingen. Dat is de enige manier om verstarring te voorkomen. Met ‘koppen rollen’ heeft dat verder niets te maken.”

Limburg Manager: Wanneer kennen we de naam van de nieuwe algemeen directeur?
Erik Monard: “Rekruteringsbureau De Witte & Morel is op zoek naar de geschikte kandidaat en we hopen zijn naam ergens in juli bekend te kunnen maken. Zijn profiel zal verder op de raad van bestuur besproken worden. We zijn op zoek naar de beste, niet meer of niet minder.”

Limburg Manager: Neemt het voorzitterschap van LRM veel tijd in beslag?
Erik Monard: “In afwachting van de komst van de algemeen directeur wel. We zijn in het water gesprongen en zullen nu zwemmen. De bedoeling is wel degelijk om een brug te slaan tot de naam van onze operationele man bekend is. Daarna zal mijn voorzitterschap veel minder tijd opslorpen. Om alle misverstanden te vermijden: voor alles blijf ik advocaat.”

J.S.