Provincie Limburg – Economie + ecologie = winst³

 luchtfotoDe tijd waarin economie en ecologie als twee tegengestelde polen tegenover elkaar worden geplaatst, ligt ver achter ons. Sinds de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore is de wereld zich bewust van de gevolgen van een onoordeelkundig energiegebruik en van de eindigheid van de voorraad aan natuurlijke grondstoffen. Economische groei wordt nu meer dan ooit beoogd vanuit een dubbel winststreven: winst voor het milieu door het gebruik van een kleinere hoeveelheid energie en grondstoffen voor de dezelfde productiehoeveelheid en winst voor het bedrijf en de economie door kostenreductie en dus competitiviteitsbehoud.

Gedeputeerde van economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg Marc Vandeput: “Wij ondersteunen de Limburgse bedrijven in het realiseren van een energie-efficiënte bedrijfsgroei. Ook voor de Limburgse economie biedt duurzame groei een grote opportuniteit omdat cleantech en green energy zich aandienen als nieuwe beloftevolle sectoren met grote kansen op innovatief ondernemerschap en jobcreatie.”

Provinciale subsidies voor eco-efficiënte bedrijventerreinen

Op een eco-efficiënt bedrijventerrein werken de gevestigde bedrijven, de overheid en de terreinbeheerder samen om de bedrijfsprocessen zo eco-efficiënt mogelijk te organiseren. Dit betekent dat de verbetering van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en het efficiënter gebruik van energie, water en materiaal gelijktijdig en evenwichtig worden beoogd. Eco-efficiënte bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via de uitwisseling van energie, materiaal (grondstoffen/afval) en water, het gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties, duurzaam woon-werkverkeer, de gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen, …

Marc Vandeput: “Wij ondersteunen de Limburgse bedrijven in het realiseren van een energie-effi ciënte bedrijfsgroei.” (foto: © Rudi van Beek.)
Marc Vandeput: “Wij ondersteunen de Limburgse
bedrijven in het realiseren van een energie-effi ciënte
bedrijfsgroei.” (foto: © Rudi van Beek.)

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Wij ondersteunen Limburgse gemeenten die op hun grondgebied de eco-efficiëntie op één of meerdere bedrijventerreinen wensen te verbeteren. De gemeenten kunnen hiervoor een subsidie-aanvraag van maximaal 30.000 euro bij het provinciebestuur indienen.” Het subsidiereglement kan worden gedownload via www.limburg.be/subsidies.

Groepsaankoop groene energie en gas

In het kader van het grensoverschrijdend Interreg-project Eco2Profit is vorig jaar een groepsaankoop van zonnepanelen georganiseerd. In totaal hebben 13 Limburgse bedrijven deelgenomen en een vermogen van 1 MW geïnstalleerd. “Begin dit jaar is dan weer een oproep voor de groepsaankoop voor groene elektriciteit en gas gelanceerd. 183 Limburgse bedrijven hebben zich hiervoor ingeschreven. Dankzij deze initiatieven kunnen de Limburgse bedrijven vooreerst rekenen op de professionele begeleiding van POM Limburg en het onafhankelijk studie- en adviesbureau Zero Emission Solutions. Bovendien kunnen ook zeer scherpe prijzen worden bedongen zodat de energiekosten significant kunnen worden gereduceerd.”

Warmtenetten in Limburg

Een innovatieve vorm van energie-efficiënt werken is de recuperatie van restwarmte die bij industriële productie- of verbrandingsprocessen ontstaat en die nu meestal verloren gaat. Via een zogenaamd warmtenet kan deze restwarmte worden opgevangen en ingezet voor andere nuttige industriële of civiele toepassingen. Warmtenetten zijn zeker niet nieuw. In de Scandinavische landen worden warmtenetten reeds op grote schaal gebruikt. Ook in Roeselare en in Maastricht is reeds een warmtenet aangelegd.

POM Limburg heeft vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om de restwarmte in en om de bedrijventerreinen van Genk-Zuid en Ravenhout via een collectieve infrastructuur te valoriseren. Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Marc Vandeput: “De aanleg van een dergelijk warmtenet is een uitgelezen kans om Limburg economisch, ecologisch en energetisch op de kaart te zetten. Vooreerst is een warmtenet eco-efficiënt. Warmte uit het productieproces van het ene bedrijf kan worden ingezet in een ander bedrijf, zodat geen fossiele brandstoffen meer moeten worden ingezet. Hierdoor wordt bespaard op het primair energieverbruik en daalt de CO2-uitstoot. Een warmtenet sluit ook de economische kringloop. Bedrijven met warmteoverschot kunnen warmte valideren, waardoor er extra inkomsten worden gegenereerd. De warmte kan bij een naburig bedrijf of woonwijk worden ingezet. De afnemer zal hiervoor een prijs betalen die meestal lager is dan bij de inzet van fossiele brandstoffen. Voor de aanleg, exploitatie en onderhoud zal er bovendien nieuwe bedrijvigheid en tewerkstelling ontstaan.”

In januari 2013 zijn de haalbaarheidsstudies in Ravenshout en Genk-Zuid afgerond. Samen met een procesmanager zal de komende zes maanden de pilot Ravenshout verder worden uitgewerkt tot een concrete businesscase.

Green Energy en Clean Tech zijn opties voor de toekomst

Alle economische studies zijn het erover eens: energie-onderzoek, energie-innovatie en cleantech zullen de competitieve toekomst van de Europese, Vlaamse en dus ook van Limburgse economie sterk bepalen. Gedeputeerde Marc Vandeput: “In het SALK-rapport wordt dan ook grote aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze speerpunten. Met Energyville en Greenville is in onze provincie alvast een stevige basis gelegd om Limburg te laten excelleren op het vlak van intelligent energiebeheer en efficiënt materialenbeheer. De ontwikkelingskansen voor een verduurzaming of vergroening van de economie moeten maximaal worden benut voor nieuwe economische groei. De combinatie van economie en ecologie zorgt dan voor winst³: meer innovatieve bedrijven, nieuwe jobs en duurzame economische groei.”

Provincie Limburg logo

Provincie Limburg
Univeristeitslaan 1, 3500 Hasselt
T 011 23 74 24
economie@limburg.be, www.limburg.be/economie
POM Limburg
Kunstlaan 18, 3500 Hasselt
T 011 30 01 00
info@pomlimburg.be, www.pomlimburg.be