Provincie Limburg – Investeren in opleidingen moet de groei van de Limburgse speerpunteneconomie bevorderen

foto LM70 Provincie Limburg_035 822_309_lowDe tijd dat het behalen van een diploma het enige determinerende criterium is voor de uitbouw van een carrière tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en dan nog bij dezelfde werkgever, ligt al lang achter ons. In de snel veranderde economie en samenleving zijn levenslang leren, het continu verwerven van nieuwe en aangepaste vaardigheden, het regelmatig aanscherpen van de persoonlijke competenties en het maken van een carrièreswitch meer en meer belangrijk voor een succesvolle professionele en maatschappelijke participatie. Dit geldt niet enkel voor werknemers maar evenzeer en misschien nog meer voor de Limburgse werkzoekenden. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Wij zijn ervan overtuigd dat in onze provincie nog veel sluimerend talent aanwezig is.  En in de Limburgse speerpunteneconomie is elk talent inzetbaar. Dit vereist echter wel een flankerend provinciaal beleid waarbij aan de Limburgers kansen worden geboden om de competenties te versterken.”

Marc Vandeput.
Marc Vandeput.

Nieuwe opleidings­infrastructuur in Limburg gepland
Er bestaat een veelheid aan mogelijkheden waarop Limburgse bedrijven kunnen inspelen om de vaktechnische kennis van de werknemers te verbeteren. Toch concludeert het expertenrapport, opgesteld naar aanleiding van de opmaak van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK), dat het gemis van de juiste competenties een belangrijk obstakel is in de verdere uitbouw van de Limburgse economische speerpunten. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Via SALK wordt er in onze provincie nu bijkomend geïnvesteerd in opleidingsinfrastructuur. Voor opleidingen en bijscholingen voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en hun werknemers, actief in de bouwsector, wordt met de Construction Academy van de Confederatie Bouw Limburg een nieuwe opleidings-infrastructuur gepland. Met deze investering kunnen jaarlijks 4000 cursisten worden bijgeschoold op het vlak van innovatie, bedrijfsbeheer en nieuwe bouwtechnieken o.m. inzake energie-efficiëntie. De Construction Academy wil ook fungeren als een interface tussen de bouwondernemingen en de kennisinstellingen zoals UHasselt, PXL, WTCB, … In de totale investeringskosten brengen wij vanuit de provincie 750.000 euro provinciale middelen in.
Een ander belangrijk investeringsproject van de stad Genk, de VDAB en Syntra is de T2-campus op de Thor-site te Genk. Met deze investering van 55 miljoen euro wordt een geïntegreerde campus gerealiseerd, waar leerlingen, studenten, werkenden en werkzoekenden terecht kunnen voor de versterking van hun competenties op het vlak van techniek en technologie.”

Nieuw jobperspectief voor werkzoekenden creëren
Het realiseren van voldoende opleidingscapaciteit is ook absoluut nodig om de groeiende Limburgse arbeidsmarktreserve te activeren. Gedeputeerde Marc Vandeput: “De druk op de Limburgse arbeidsmarkt is ten gevolge van de verslechterde economische omstandigheden sterk toegenomen. Eind september telde onze provincie 34.517 werkzoekenden. Dit cijfer zal tengevolge van de aankondigde sluiting van Ford-Genk en de toeleveranciers enkel maar toenemen. Wij hebben daarom reeds in juni een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB ondertekend zodat de krachten worden gebundeld om niet alleen de negatieve evolutie op de Limburgse arbeidsmarkt te temperen maar prioritair een nieuw en duurzaam jobperspectief voor de Limburgse werkzoekenden te creëren.”
Via SALK staat een arsenaal van acties en initiatieven in de steigers om de stijgende werkloosheidsgraad en de scholingsachterstand te counteren: een betere matching van openstaande vacatures door gerichte bemiddelingsacties, het organiseren van onderwijs- en beroepskwalificerende trajecten, taalonderrichting, werk-naar-werktrajecten, werkplekleren, uitbreiding van het stage-aanbod, …. In totaal is ruim 8,75 miljoen euro voor deze bijkomende acties voorzien.
Gedeputeerde Marc Vandeput: “Ook vanuit de provincie Limburg wordt de komende jaren 3 miljoen euro vrijgemaakt voor arbeidsmarktprojecten. Met het provinciaal arbeidsmarktfonds kunnen wij kortlopende en vacaturegerichte opleidingen ondersteunen. De voorwaarde is wel dat er een uitstroompercentage naar duurzaam werk, van minstens 70 % wordt gerealiseerd.”

Hoger en universitair onderwijs: hoeksteen van de Limburgse kenniseconomie
Belangrijk voor Limburg is de verdere uitbouw van de Limburgse kenniseconomie en de reverse van de braindrain. De inzet op een verhoogde deelname van de Limburgse jongeren aan het universitair onderwijs past hierin naadloos. De organisatie van de rechtenopleiding van UHasselt – waarbij vanuit LSM de nodige middelen zijn vrijgemaakt – is alvast een succesvol voorbeeld dat aantoont dat het aanbieden van een universitaire opleiding in de provincie, de participatie van Limburgse jongeren aan deze opleiding bevordert. “Wij zijn enorm verheugd dat nu ook de inrichting van de opleiding  Handelswetenschappen kan georganiseerd worden. De deputatie heeft het engagement aangegaan om vanuit LSM deze opleiding en haar huisvesting te financieren,” besluit gedeputeerde Marc Vandeput.

logo provincie Limburg_rgb_lowProvincie Limburg
Univeristeitslaan 1 – 3500 Hasselt – T 011 23 74 24 – economie@limburg.bewww.limburg.be/economie

POM Limburg
Kunstlaan 18 – 3500 Hasselt – T 011 30 01 00 – info@pomlimburg.bewww.pomlimburg.be